హాస్యం

కరోనాతో లవర్స్ పరిస్థితి ఇదే..!

శుక్రవారం, 27 మార్చి 2020

అందుకేరా రోజూ రమ్మనేది...

శనివారం, 14 మార్చి 2020

నిన్న ఆవిడ చేతి వంట రుచి చూశాను

శనివారం, 29 ఫిబ్రవరి 2020

రాత్రికి రాత్రే పారిపోయింది...

సోమవారం, 24 ఫిబ్రవరి 2020

పులి ఎలా కుక్కగా మారిందో తెలుసా?

సోమవారం, 17 ఫిబ్రవరి 2020

ఈ జన్మలో నీ రుణం తీర్చుకోలేననీ

శనివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2020

ఆదివారం పుట్టావా? అబద్ధం చెప్పకు..?!

శుక్రవారం, 7 ఫిబ్రవరి 2020

తలకాయ వుందా అని అడిగితే..?

సోమవారం, 3 ఫిబ్రవరి 2020