జోకులు

పులి ఎలా కుక్కగా మారిందో తెలుసా?

సోమవారం, 17 ఫిబ్రవరి 2020

ఈ జన్మలో నీ రుణం తీర్చుకోలేననీ

శనివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2020

ఆదివారం పుట్టావా? అబద్ధం చెప్పకు..?!

శుక్రవారం, 7 ఫిబ్రవరి 2020

తలకాయ వుందా అని అడిగితే..?

సోమవారం, 3 ఫిబ్రవరి 2020

సెలవు తీసుకోమని పంపాడు

బుధవారం, 22 జనవరి 2020

ఇది నో పార్కింగ్ జోన్

మంగళవారం, 24 డిశెంబరు 2019

తాగినప్పుడు అందంగా వుంటావు డియర్

మంగళవారం, 17 డిశెంబరు 2019