జోకులు

మీరు ఉన్నారు ఎందుకు..?

బుధవారం, 12 డిశెంబరు 2018

ఇంతకాలం ఏమి చేశావమ్మా..?

మంగళవారం, 11 డిశెంబరు 2018

ఏమండీ.. బ్యాడ్ న్యూస్ ఉంది..

శనివారం, 8 డిశెంబరు 2018

ఓరీ వెర్రి పుష్పం...

శుక్రవారం, 7 డిశెంబరు 2018

చెప్పులు కొనే బెడద తప్పింది...

గురువారం, 6 డిశెంబరు 2018

మీ బాధేంటో చెప్పండి...

గురువారం, 6 డిశెంబరు 2018

మరి నాకేమీ తేలేదా..?

గురువారం, 6 డిశెంబరు 2018

మా ఆయనకి కోపం వస్తే అరుస్తాడు..

బుధవారం, 5 డిశెంబరు 2018

మరీ తొందరపడకండి సార్...

బుధవారం, 5 డిశెంబరు 2018