హాస్యం

ఏవండీ.. కడుపులో మంటగా వుంది..!

శుక్రవారం, 11 జూన్ 2021

ఆయన మీ హస్బెండా మేడం?

శనివారం, 3 ఏప్రియల్ 2021

పెళ్లికి ముందు నువ్వు మాత్రమే...

శుక్రవారం, 23 అక్టోబరు 2020

కరోనాతో లవర్స్ పరిస్థితి ఇదే..!

శుక్రవారం, 27 మార్చి 2020

అందుకేరా రోజూ రమ్మనేది...

శనివారం, 14 మార్చి 2020

నిన్న ఆవిడ చేతి వంట రుచి చూశాను

శనివారం, 29 ఫిబ్రవరి 2020