హాస్యం

నా సిస్టర్ కాదు..?

మంగళవారం, 29 జనవరి 2019

వింటర్ సీజన్‌లో ఐస్ కొని..?

మంగళవారం, 29 జనవరి 2019

నాకు బిచ్చగాడంటే అసహ్యం...?

సోమవారం, 28 జనవరి 2019

శాలరి కట్ చేస్తున్నారు..?

గురువారం, 24 జనవరి 2019

పెన్ను కక్కుతుంది..?

గురువారం, 24 జనవరి 2019

ఆ బర్రె మొఖం ఆంటీ ఇవ్వకపోతే...?

శుక్రవారం, 18 జనవరి 2019