శ్రీ రామ ధ్యాన శ్లోకాలు: శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే!

శుక్రవారం, 29 జనవరి 2016 (16:15 IST)
కూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం |
ఆరుహ్య కవితా శాఖాం వందే వాల్మీకి కోకిలమ్ ||
 
ఆపదా మపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదామ్ |
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహూమ్ ||
 
దక్షిణే లక్ష్మణోయస్య వామేచ జనకాత్మజా |
పురతో మారుతిర్యస్య తం వందే రఘునందనమ్ ||
 
రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేథసే |
రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః ||
 
మనోజవం మారుతతుల్యవేగం 
జితేంద్రియం బుద్ధిమతాంవరిష్టం 
వాతాత్మజం వానరయూథ ముఖ్యం 
శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపద్యే ||
 
శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే |
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే ||

వెబ్దునియా పై చదవండి